A | A | A
Norway’s official websites abroad

Praktikant søkes til ambassaden i Bangkok – høsten 2015

Last updated: 11.03.2015 // Den norske ambassaden i Bangkok tilbyr praktikantopphold på seks måneder for en norsk universitets- eller høyskolestudent høsten 2015. Kandidaten bør fortrinnsvis være i sluttfasen av studiene. Søknadsfrist: 24. april 2015.

Hensikten med ordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det legges opp til at praktikanten skal få en grundig innsikt i ambassadens ulike gjøremål. Oppgavene vil variere, og kan omfatte informasjonsarbeid vedrørende politiske og økonomiske forhold, prosjektoppfølging av utviklingstiltak, deltagelse i det konsulære arbeidet, samt tilrettelegging av kulturmarkeringer, næringslivsrelasjoner og offisielle besøk. Praktikanten vil også bli tillagt løpende oppgaver i forbindelse med ambassadens daglige drift, og oppdatering av ambassadens hjemmeside/facebook-side.

For stillingen legges det vekt på relevant studiebakgrunn, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig. Gode formidlingsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning. Søkere må ha høy arbeidskapasitet, være fleksible og ha sosial kompetanse. Kunnskap om og erfaring fra Thailand og/eller regionen vil bli vektlagt.

Ambassaden kan tilby et lærerikt opphold i en spennende og dynamisk del av verden. Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden kan utbetale et stipend til studenter som ikke mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Stipendet utgjør for tiden ca. NOK 9.000,- pr. måned som utbetales til praktikantens norske bankkonto. Ambassaden kan ikke formidle bolig, men vil være behjelpelig med informasjon om rimelige boløsninger. Reiseutgifter til Thailand dekkes ikke av ambassaden.

Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap, er medlem i den norske folketrygden, og ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Det er videre et krav at kandidaten er student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden. Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.

Søknadsinfo:

Siste frist for innsendelse av søknad for praktikantoppholdet våren 2015 er fredag 24. april 2015. Oppholdet er tenkt å vare fra 3. august 2015 til 29. januar 2016.

Søknad og søknadsrelevante dokumenter sendes til ambassaden til e-postadresse . Henvendelser om søknaden vil ikke bli besvart før etter søknadsfristens utløp. Alle søkere vil bli informert om utfallet.

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til ministerråd Erik Svedahl eller til ambassadens nåværende praktikant Mathilde Frogner Rimestad .