A | A | A
Norway’s official websites abroad

Norsk grunnskole på internett (globalskolen.no)

Globalskolen gir nettbasert grunnskoleundervisning i norsk, samfunnsfag og RLE. Opplæringen er tverrfaglig, med hovedvekt på lese- og skriveopplæring. Skolen har også tilbud i norsk som andrespråk. Opplegget er godkjent som tilskuddsberettiget kompletterende undervisning. Våren 2010 har skolen ca. 1000 elever og 20 lærere.

Søknadsfristen for nettskoler er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. For andre søkere er søknadsfristene hhv. 10. juni og 5. desember.

Dersom disse fire vilkårene er oppfylt, er opplæringen gratis:

1. Eleven må ha opphold i utlandet i minimum ett semester (et halvt år).
2. Eleven må delta på en lokal skole i oppholdslandet.
3. Eleven må ha norsk personnummer.
4. Søknad fra nye søkere må mottas innen 1. september for deltagelse i høstsemesteret, og 1. februar for deltagelse i vårsemesteret. 

Globalskolens nettside er www.globalskolen.no