A | A | A
Norway’s official websites abroad

Søknadsprosess statsborgerskap, personnummer og pass for barn født i utlandet

Ambassaden ønsker med dette å informere om forandringer som har skjedd i forbindelse med innføring av ny statsborgerlov av 01.09.2006.

STATSBORGERSKAP

Barn født etter 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder, blir automatisk norsk statsborger. Det må imidlertid fortsatt søkes om pass og personnummer (se her).

Barn født før 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder, der foreldrene ikke var gift og der far er registrert bosatt i Norge, må sende melding om norsk statsborgerskap til UDI og deretter søke om pass og personnummer (se her).

Barn født før 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder, der foreldrene ikke var gift og der far er ikke er registrert bosatt i Norge, skal NAV Internasjonalt ta stilling til om den utenlandske farskapsavgjørelsen skal legges til grunn i Norge, jfr. barneloven § 85 andre ledd. Når farskapet er anerkjent må det sendes melding om norsk statsborgerskap til UDI og deretter søke om pass og personnummer (se her).

Dersom foreldrene til barn født før 01.09.06 giftet seg før 01.09.06 trenger foreldrene ikke å sende melding om norsk statsborgerskap. Barnet blir automatisk norsk statsborger. Det må imidlertid søkes om pass og personnummer.

Melding om norsk statsborgerskap skal fylles ut på dette skjemaet og vedlegges følgende dokumentasjon:

 • Passbilde av barnet som skal festes på meldingsskjema for statsborgerskap (dette er nytt)
 • Kopi av original fødselsattest med engelsk oversettelse som er verifisert av det thailandske utenriksdepartement
 • Kopi av fars norske pass
 • Kopi av mors thailandske (utenlandske) pass
 • Kopi av barns thailandske (utenlandske) pass hvis dette innehas
 • Skriftlig samtykke fra mor om at hun er innforstått med at det søkes om statsborgerskap. Dette er det kun behov for hvis mor ikke har signert på skjema GP-7101 B
 • Utfylt skjema om ”Erklæring om farskap”, som finnes på ambassaden

Meldingen leveres ambassaden som videresender den til Utlendingsdirektoratet for videre saksbehandling. Saksbehandlingstiden er hele tiden avhengig av saksmengden i UDI. Du kan lese om mer om forventet saksbehandlingstid i UDI her.

 

PERSONNUMMER

I ny passinstruks av 01.12.2006 er det kun passmyndigheten (ambassaden) som kan fremsette krav om tildeling av personnummer. I praksis vil det si at søknad om personnummer leveres inn til ambassaden samtidig med søknad om pass. Saksbehandlingstiden er ca 4 uker. Det er ikke noe særskilt skjema til denne søknaden. Ambassaden rekvirerer personnummer fra skatteetaten i brevs form, vedlagt følgende dokumentasjon:

Felles for alle:

 • Kopi av original fødselsattest med engelsk oversettelse som er verifisert av det thailandske utenriksdepartement
 • Kopi av fars norske pass
 • Kopi av mors thailandske (utenlandske) pass
 • Kopi av barns thailandske (utenlandske) pass hvis dette innehas

Foreldrene ikke gift på fødselstidsåunktet:

 • Utfylt skjema «Erklæring om farskap»

Tillegg for barn født før 01.09.2006, der foreldrene ikke var gift på fødselstidspunktet

 • Kopi av original vigselsattest med engelsk oversettelse som er verifisert av det thailandske utenriksdepartementet dersom foreldrene giftet seg etter barnets fødsel men før 01.09.06
 • Utfylt skjema «Erklæring om farskap”, som fås utlevert på ambassaden.

Melding om ønske om erhverv av statsborgerskap og søknad om personnummer er uten gebyr.

VIKTIG

Barn som er født etter 01.09.2006 med en norsk forelder vil ikke kunne få visum i thailandsk eller utenlandsk pass da de automatisk er norsk statsborger og derfor skal ha norsk pass. Planlegges det reise til Norge må foreldrene ordne med norsk pass før denne reisen kan gjennomføres.

Barn som er født før 01.09.2006, med en norsk forelder gift med den andre utenlandske forelder, vil heller ikke kunne få visum i thailandsk eller utenlandsk pass. Også disse barna er norske borgere og må således reise til Norge på norsk pass.

Kort oppsummert, den norske ambassaden utsteder ikke visum til Norge for barn som er norske statsborgere.