A | A | A
Norway’s official websites abroad

Inngåelse av ekteskap i Norge

26.08.2011 // Før ekteskap inngås skal det foretas en prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette er bl.a. en identitetskontroll, samt en kontroll av at brudeparet er over 18 år og at ingen av partene er gift fra før. Fra 1. oktober 2004 ble prøvingen av ekteskapsvilkårene overført fra prestekontorene og tingrettene til folkeregisteret (skattekontoret). Søknad om prøving av ekteskapsvilkårene sender du til folkeregisteret (det lokale skattekontoret) på stedet der en av de som skal gifte seg bor. Dersom ingen av brudeparet noen gang har vært bosatt i Norge skal prøvingen av ekteskapsvilkårene foretas av Skattedirektoratet.

Dokumentasjon 

Følgende dokumenter må innleveres:

 • Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkår
 • Forlovererklæring
 • Erklæring om skifte, hvis du tidligere har vært gift
 • Søknad om endring av navn (frivillig)

Dersom du ikke er fast bosatt i Norge, må du i tillegg fremlegge følgende dokumentasjon:

 • Dokumentasjon på lovlig opphold i Norge
 • Dokumentasjon fra utlendingens hjemland som viser at det ikke er noe til hinder for at søkeren kan gifte seg.
  • Dokumentet må være originalt
  • Dokumentet må være påført Apostille eller være legalisert
  • Dokumentet kan ikke være eldre enn 4 måneder
  • Dokument, som ikke er skrevet på norsk eller engelsk, må oversettes, stemples og underskrives av godkjent translatør. Dette må også omfatte apostille eller legalisering på andre enn nevnte språk.
  • Både originaldokumentet og oversettelsen må fremlegges
 • Fødselsattest, eller annen dokumentasjon (pass) som bekrefter navn og fødselsdato
 • Hvis du er skilt i utlandet, må utenlandsk skilsmisse fremlegges fylkesmannen på forhånd for godkjenning. Dette gjelder selv om utenlandsk myndighet har utstedt attest på at det ikke er noe til hinder for å inngå ekteskap.

Saksbehandlingstiden

Saksbehandlingstiden er normalt 14 dager. Det anbefales imidlertid at søknaden leveres så tidlig som mulig før vigsel.

Dersom vilkårene er oppfylt, utstedes det en attest om prøving av ekteskapsvilkårene, som er gyldig i 4 måneder.

Prøvingsattesten sendes til brudens bostedsadresse, men kan også sendes direkte til den som skal vie paret. Hvis brudeparet ønsker å hente attesten på skattekontoret, må de vise gyldig legitimasjon. Attesten skal brudeparet levere til den som skal foreta vielsen.

Vilkår for å inngå ekteskap i Norge - lovlig opphold

Enhver utenlandsk statsborger som vil inngå ekteskap i Norge må ha lovlig opphold i Norge på vigselstidspunktet, jf. ekteskapsloven § 5a. Det samme gjelder registrering av partnerskap, jf. partnerskapsloven § 2.

Vedkommende må fremlegge dokumentasjon på lovlig opphold, jf. § 7k. Dokumentasjon skal legges frem ved prøvingen av ekteskapsvilkårene.

Statsborgerskapet ditt vil gjennomgående ha betydning for om du har lovlig opphold i Norge. Dette må dokumenteres i form av pass eller andre identifikasjonspapirer.

Tidspunktet for når en utlending reiste inn til Norge vil kunne ha avgjørende betydning for om vedkommende har lovlig opphold i landet. Et stempel i passet, innreisebillett med navn og dato, samt tilhørende ombordstigningskort vil kunne brukes som dokumentasjon for innreisetidspunktet.

Utlendinger som ikke trenger tillatelse for å oppholde seg i Norge

 • Nordiske borgere
 • Statsborgere av EØS/EFTA-landene og deres familiemedlemmer på visse vilkår, har rett til opphold i tre måneder fra innreisetidspunktet, eventuelt i seks måneder dersom de er arbeidssøkende.
 • Øvrige utlendinger som ikke er visumpliktige har lovlig opphold i Norge i 90 dager fra innreise til Schengenområdet.

Utlendinger som trenger tillatelse for å oppholde seg i Norge

 • Visumpliktige utlendinger vil ha lovlig opphold i Norge i det tidsrom som fremgår av visumetiketten i reisedokumentet.
 • EØS/EFTA-borgere som oppholder seg ut over 90 dager må som hovedregel ha særskilt oppholdstillatelse.
 • Arbeidssøkende EØS/EFTA-borgere har rett til å oppholde seg i Norge i inntil 6 måneder uten oppholdstillatelse.
 • Borgere av stater utenfor Schengenområdet med oppholdstillatelse i et annet Schengenland kan oppholde seg lovlig i Norge i inntil 90 dager og er unntatt fra visumplikt.
 • Asylsøker med registreringsbevis har lovlig opphold til søknaden er endelig avgjort.
 • Utlending med midlertidig oppholdstillatelse i, samt reisedokument fra annet Schengenland ifm. søknad om asyl eller opphold.
 • Andre typer tillatelser, f.eks. familiegjenforening, arbeidstillatelse osv.

Anmerkning om oppholds-, arbeids- eller bosettingstillatelse kan som nevnt ovenfor legges til grunn som dokumentasjon på lovlig opphold. Det samme gjelder reisebevis for flyktninger, norsk utlendingspass og registreringsbevis for overføringsflyktninger.

Når du søker om besøksvisum, underskriver du på at du skal forlate landet innen utgangen av perioden visumet gjelder for. Du får ingen automatisk rett til å bli i Norge dersom du inngår ekteskap på grunnlag av et gyldig besøksvisum. Du må søke om familieinnvandring på vanlig måte.

Dersom du likevel reiser på besøksreise til Norge og inngår ekteskap i løpet av oppholdet, må du som hovedregel returnere til hjemlandet og søke om familieinnvandring derfra, jf. utlendingsforskriften § 10. Unntak gjelder likevel for søker som nevnt i § 10, bokstav a til n. Ta kontakt med UDIs opplysningstjeneste dersom du er i tvil om hvorvidt du kan søke fra Norge.

Forlovelsestillatelse

Hvis du har til hensikt å inngå ekteskap under ditt opphold i Norge og deretter oppholde deg lovlig i Norge i påvente av behandlingen av en søknad om familiegjenforening, kan du søke om en oppholdstillatelse med formål å inngå ekteskap ("forlovelsestillatelse"). Dette er en seks måneders midlertidig tillatelse, der formålet er å inngå ekteskap i løpet av de seks månedene tillatelsen gis for.

Tillatelsen går inn under reglene for familieinnvandring, se UDIs hjemmeside. Søknaden skal som hovedregel leveres hos norsk utenriksstasjon, som sender denne til UDI for behandling. Du kan ikke reise inn i Norge før søknaden din er behandlet. Til gjengjeld gir en slik tillatelse adgang til gjentatte innreise i Norge i den tiden tillatelsen gjelder for, og gir rett til å ta arbeid.

Etter at ekteskapet er inngått kan du via politiet Norge søke om familieinnvandring med din ektefelle. Søknaden må fremmes før forlovelsestillatelsen utløper og du kan da oppholde deg i Norge med søknaden er under behandling.

Ekteskap inngått i strid med vilkåret om lovlig opphold

Dersom et ekteskap er inngått i strid med vilkåret om lovlig opphold, er ekteskapet likevel gyldig. Ekteskapet kan bare oppløses på ordinær måte ved separasjon og skilsmisse. Ulovlig opphold på vigselstidspunktet kan imidlertid få innvirkning på spørsmålet om opphold i Norge.