A | A | A
Norway’s official websites abroad

Forholdsregler i krise- og katastrofesituasjoner i Kambodsja

Råd og anvisninger om hvordan en bør forberede seg på eventuelle krise-og
katastrofessituasjoner

 

Hver enkelt husstand tilrås å forberede seg på en eventuell krise- eller katastrofesituasjon ved bl.a. å iverksette følgende tiltak:

 • Det kontrolleres at pass og andre identifikasjonspapirer til enhver tid er gyldige for utreise. 
 • Det påses at nødvendige vaksiner er tatt, og at man har et minimum av førstehjelpsutstyr og medisiner i huset.
 • Gode bykart og kart som viser veiforbindelse til naboland anskaffes.
 • Det påses at en i huset til enhver tid har et visst forråd av drikkevann og lagringsdyktige matvarer.

Om forholdene tyder på at en krise- eller katastrofesituasjon er oppstått eller sannsynligvis vil oppstå, bør bl.a. følgende ytterligere tiltak iverksettes så snart som mulig:

 • Det anskaffes om nødvendig ytterligere drikkevann og lagringsdyktige matvarer.
 • Det påses at kontanter i lokal og eventuelt internasjonal valuta, hvorav noen i små sedler, er lett tilgjengelige.
 • Den enkelte husstand bør gjøre seg kjent med de mest aktuelle fly- og skipsruters avgangstider med henblikk på en eventuell omgående evakuering i en akutt krise-, eller katastrofesituasjon.
 • Det settes opp en liste over klær og annen personlig utrustning som behøves ved en eventuell rask evakuering. Pakkingen av disse personlige effekter planlegges/gjennomføres.
 • Det tas kontakt med andre nordmenn i nærområdet med sikte på å konsultere, informere og bistå hverandre ved behov. For ikke å belaste kontaktpersoners/ambassadens telefoner unødig, bør man la seg representere gruppevis for å ringe disse for å få mer informasjon.
 • Utenriksdepartementets/ambassadens hjemmesider bør konsulteres i den grad det er mulig. Disse sidene kan inneholde nyttig informasjon i en krise/katastrofesituasjon.

Veiledning og bistand som kan ytes av ambassaden i krise- og katastrofesituasjoner

 Opplysninger og råd

 Ambassaden  vil i krise- og katastrofesituasjoner i nødvendig utstrekning vil kunne gi opplysninger om:

 • den aktuelle krise- eller katastrofesituasjon,
 • krise- og evakueringstiltak som er eller planlegges iverksatt av ambassaden/norske myndigheter,
 • hvor norske borgere på stedet - særlig turister og andre tilreisende nordmenn - kan henvende seg for å få råd og hjelp, ordne transport ut av landet m.v.,
 • mulighetene og eventuelt betingelsene for evakuering med rutegående skyssmidler og/eller særskilt ikke-rutegående evakueringstransport for samlet/gruppevis evakuering av nordmenn fra området, samt når og hvordan en eventuell særskilt evakueringstransport tenkes gjennomført,
 • på hvilken måte nærmere underretning om eventuell særskilt evakueringstransport vil bli gitt.

samt tilrådinger om:

 • hvilke aktsomhetsregler de norske på stedet bør følge av hensyn til sin egen sikkerhet,
 • hvor man bør søke tilflukt/samles hvis hjemmet/oppholdsstedet av sikkerhetsmessige grunner må forlates,
 • hva den stedlige norske koloni bør foreta seg med henblikk på en eventuell evakuering,
 • når man i lys av den aktuelle situasjon eventuelt bør forlate bostedet og evakuere til et mindre utsatt sted/bestemt samlingsplass/utreisested for midlertidig opphold/ videre forflytning/evakuering derfra,
 • hvilket eller hvilke evakueringsalternativer som eventuelt bør benyttes hvis det er flere alternativer å velge mellom med hensyn til evakueringsmål, evakueringsform, reiserute og utreisested.

Hjelp og bistand

Ambassaden vil i krise- og evakueringssituasjoner om nødvendig kunne bistå med bl.a. følgende:

 • Formidling av meldinger til pårørende i Norge om situasjonen for de norske på stedet, deres videre oppholds-/reiseplaner m.v.,
 • Tilretteleggelse og gjennomføring av konkrete evakueringstiltak, herunder om nødvendig særskilt evakueringstransport for samlet/gruppevis evakuering av nordmenn fra området hvis situasjonen anses å være så kritisk at norske borgeres liv og helse utsettes for fare,
 • Økonomisk bistand (nødlidenhetslån) til hjemreise m.v. eller dekning av utgifter til evakuering mot refusjonserklæring,
 • Bistand til anskaffelse av eventuelt visum for reise til/gjennom naboland.

 

Lokale beredskapskontakter: 

Phnom Penh

Embassy of Sweden
10th floor, Phnom Penh Tower
445, Monivong Blvd, (St. 93/232)
Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara
Phnom Penh, Cambodia

Tel:+855 23 861 700

Fax:+855 23 861 701

Siem Reap

 
Kristin Holdø Hansen 
Soria Moria Hotel

Wat Bo Road
Siem Reap
Tel: + 855 (0) 63 964 768

Mobile: + 855 (0) 12 423 920