A | A | A
Norway’s official websites abroad

Forholdsregler i krise- og katastrofesituasjoner i Thailand

Råd og anvisninger om hvordan en bør forberede seg på eventuelle krise-og katastrofessituasjoner

Se egne forholdsregler for håndtering av jordskjelv

Hver enkelt husstand tilrås å forberede seg på en eventuell krise- eller katastrofesituasjon ved bl.a. å iverksette følgende tiltak:

 Det kontrolleres at pass og andre identifikasjonspapirer til enhver tid er gyldige for utreise.

 Det påses at nødvendige vaksiner er tatt, og at man har et minimum av førstehjelpsutstyr og medisiner i huset.

 Gode bykart og kart som viser veiforbindelse til naboland anskaffes.

 Det påses at en i huset til enhver tid har et visst forråd av drikkevann og lagringsdyktige matvarer.

Om forholdene tyder på at en krise- eller katastrofesituasjon er oppstått eller sannsynligvis vil oppstå, bør bl.a. følgende ytterligere tiltak iverksettes så snart som mulig:
 
 Det anskaffes om nødvendig ytterligere drikkevann og lagringsdyktige matvarer.

 Det påses at kontanter i lokal og eventuelt inter-nasjonal valuta, hvorav noen i små sedler, er lett til-gjengelige.

 Den enkelte husstand bør gjøre seg kjent med de mest aktuelle fly- og skipsruters avgangstider med henblikk på en eventuell omgående evakuering i en akutt krise-, eller katastrofesituasjon.

 Det settes opp en liste over klær og annen personlig utrustning som behøves ved en eventuell rask evakuering. Pakkingen av disse personlige effekter planlegges/gjennom-føres.

 Det tas kontakt med andre nordmenn i nærområdet med sikte på å konsultere, informere og bistå hverandre ved behov. For ikke å belaste kontaktpersoners/ambassadens telefoner unødig, bør man la seg representere gruppevis for å ringe disse for å få mer informasjon.

Utenriksdepartementets/ambassadens hjemmesider bør konsulteres i den grad det er mulig. Disse sidene kan inneholde nyttig informasjon i en krise/katastrofesituasjon.

Råd og anvisninger om hvordan en bør forholde seg i krise- og katastrofesituasjoner

Medbringelse av utstyr og proviant ved en eventuell evakuering

Den enkelte må ut ifra den aktuelle situasjon selv vudere hva som bør medbringes ved en eventuell evakuering fra bostedet. Det anbefales spesielt å ta med:

 Pass og andre identifikasjonspapirer, inkl. eventuell arbeids- og oppholdstillatelse samt vaksinasjonskort.

 Kontanter i lokal og eventuelt utenlandsk valuta, hvorav noen i små sedler.

 Tilstrekkelig proviant til å dekke det antatte behov for mat og drikke under hele evakueringstransporten og under opphold på samlingsplassen.

 Klær og toalettartikler som er nødvendige for reisen.

 Førstehjelpsutstyr, medisiner, o.l. Det er særlig viktig at personer som har behov for spesialmedisiner bringer med seg et rimelig kvantum.

Veiledning og bistand som kan ytes av ambassaden i krise- og katastrofesituasjoner

Opplysninger og råd

Ambassaden  vil i krise- og katastrofe-situasjoner i nødvendig utstrekning vil kunne gi opplysninger om:

* den aktuelle krise- eller katastrofesituasjon,

* krise- og evakueringstiltak som er eller planlegges iverksatt av ambassaden/norske myndigheter,

* hvor norske borgere på stedet - særlig turister og andre tilreisende nordmenn - kan henvende seg for å få råd og hjelp, ordne transport ut av landet m.v.,

* mulighetene og eventuelt betingelsene for evakuering med rutegående skyssmidler og/eller særskilt ikke-rutegående evakueringstransport for samlet/gruppevis evakuering av nordmenn fra området, samt når og hvordan en eventuell særskilt evakueringstransport tenkes gjennomført,

* på hvilken måte nærmere underretning om eventuell særskilt evakueringstransport vil bli gitt.

samt tilrådinger om:

* hvilke aktsomhetsregler de norske på stedet bør følge av hensyn til sin egen sikkerhet,

* hvor man bør søke tilflukt/samles hvis hjemmet/oppholdsstedet av sikkerhetsmessige grunner må forlates,

* hva den stedlige norske koloni bør foreta seg med henblikk på en eventuell evakuering,

* når man i lys av den aktuelle situasjon eventuelt bør forlate bostedet og evakuere til et mindre utsatt sted/bestemt samlingsplass/utreisested for midlertidig opphold/ videre forflytning/evakuering derfra,

* hvilket eller hvilke evakueringsalternativer som eventuelt bør benyttes hvis det er flere alternativer å velge mellom med hensyn til evakueringsmål, evakueringsform, reiserute og utreisested.

Hjelp og bistand

Ambassaden vil i krise- og evakueringssituasjoner om nødvendig kunne bistå med bl.a. følgende:

* Formidling av meldinger til pårørende i Norge om situasjonen for de norske på stedet, deres videre oppholds-/reiseplaner m.v.,

* Tilretteleggelse og gjennomføring av konkrete evakueringstiltak, herunder om nødvendig særskilt evakueringstransport for samlet/gruppevis evakuering av nordmenn fra området hvis situasjonen anses å være så kritisk at norske borgeres liv og helse utsettes for fare,

* Økonomisk bistand (nødlidenhetslån) til hjemreise m.v. eller dekning av utgifter til evakuering mot refusjonserklæring,

* Bistand til anskaffelse av eventuelt visum for reise til/gjennom naboland.