A | A | A
Norway’s official websites abroad

Notarius Publicus

Ambassaden kan utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:


Bekrefte underskrifter
Bekrefte riktigheten av avskrift (kopi)
Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person
Bekrefte legitimerte opplysninger
Nedtegne erklæringer eller forklaringer
Bekrefte at en myndighet eller person er berettiget til å foreta bestemte tjenestehandlinger

Utenrikslovens § 20 gjør imidlertid den begrensning at ambassaden bare kan opptre som notarius publicus når dette skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.

Legalisering av dokumenter:

Med legalisering forstås bekreftelse av offentlig funksjonærs underskrift samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet, og i den egenskap har rett til å utferdige et slikt dokument.

Legalisering innebærer derimot ingen bekreftelse på at dokumentets innhold er korrekt.

Gebyr for ovennevnte tjenester finner du her.