A | A | A
Norway’s official websites abroad
Photo: Petter Foss/MFA Norway.Photo: Petter Foss/MFA Norway

Bibehold av norsk statsborgerskap

Dersom man ikke har bodd i Norge i til sammen to år, eller i Norden i til sammen minst syv år, mister man automatisk sitt norske statsborgerskap når en fyller 22 år. Som botid regnes sammenhengende opphold av minst seks måneders varighet.

En ny lov om norsk statsborgerskap trådte i kraft 1. september 2006.

Barn blir norske statsborgere ved fødsel enten det er far eller mor som er norsk statsborger. Dersom far dør før barnet er født, er det nok at far var norsk statsborger da han døde for at barnet blir norsk statsborger.

Det er den statsborgerloven som gjaldt da barnet ble født som avgjør om barnet ble norsk ved fødsel. For mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap ved fravær fra riket etter loven som gjaldt før 1. september 2006, klikk her.

Den som har ervervet norsk statsborgerskap ved fødsel, men som ikke har vært bosatt i tilsammen to år i Norge eller tilsammen syv år i Norge og andre nordiske land, mister automatisk sitt statsborgerskap når vedkommende fyller 22 år. Dette gjelder imidlertid ikke dersom man blir statsløs som følge av tapet. Det er med andre ord bare personer med dobbelt statsborgerskap som kan miste sitt norske statsborgerskap.

Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap
Dersom du har tilstrekkelig tilknytning til Norge, kan du søke om å få beholde ditt norske statsborgerskap selv om du har lite botid i Norge. Søknad må i hovedregelen fremmes før du fyller 22 år. En søknad som er fremmet etter fylte 22 år, kan tas under behandling hvis du som søker ikke kan bebreides for at fristen er overskredet, eller dersom det ville være urimelig om statsborgerskapet går tapt.

Søknad for barn kan bare fremmes av foreldrene i fellesskap eller av den som har foreldreansvar alene, eventuelt av den som er oppnevnt som verge. Barn som er fylt tolv år, må samtykke i søknaden.

Krav til tilknytning
Om du som søker har den nødvendige tilknytningen, avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Det blir blant annet lagt vekt på om du ved en feil har fått utstedt pass utover fylte 22 år. Søkere som før fylte 22 år har hatt opphold i Norge på til sammen seks måneder, eller som er bosatt i Norge, anses for å ha tilstrekkelig tilknytning.

Søknaden leveres til politiet, eller til en norsk utenriksstasjon (ambassade, generalkonsulat) dersom du oppholder deg i utlandet. Søknaden blir avgjort av Utlendingsdirektoratet i Norge.

Søknaden utfylles på skjemaet 'Søknad om å beholde norsk statsborgerskap' GP-7054B (pdf).

Følgende dokumtasjon skal legges ved søknaden:
- Fødselsattest (gjelder bare den som er født i utlandet)
- Kopi av søkerens norske og utenlandske pass
- Fødselsattest for den av foreldrene som søkeren har sitt statsborgerskap fra
- Kopi av foreldrenes vigselsattest (gjelder dersom søkerens far er norsk)
- Dokumentasjon på botid i Norge eller andre nordiske land, for eksempel utskrift fra offentlig myndighet (dokumentasjon fra norsk folkeregister er ikke nødvendig)
- Dokumentasjon på forhold som har ført til at søknad er fremmet etter fylte 22 år