A | A | A
Norway’s official websites abroad

Søknad om pass og fødselsnummer

Alle nye vanlige pass som er utstedt fra og med 03.10.05 vil inneholde biometriske data i elektronisk lesbar form. Selve passet er nærmest identisk med eldre pass, kun et lite merke på forsiden viser at det dreier seg om et pass av ny type. Fra og med 7. april 2010 er det obligatorisk for alle (fra fylte tolv år) å avgi fingeravtrykk ved søknad om pass.

DET ER IKKE LENGER MULIG Å SØKE OM PASS VED NORSKE HONORÆRE KONSULATER I UTLANDET, MED UNNTAK AV BARN UNDER TOLV ÅR. I THAILAND ER DET KUN AMBASSADEN I BANGKOK SOM KAN TA IMOT SØKNAD OM PASS FRA FYLTE TOLV ÅR. DEN KONSULÆRE SEKSJONEN PÅ AMBASSADEN TAR SEG AV UTSTEDELSE AV PASS.

 

SØKERE FYLT 12 ÅR UTEN NORSK FØDSELSNUMMER

Det er en forutsetning for å søke om pass at du har et fødselsnummer (fødselsdata med tillegg av personnummer). For barn født i utlandet er det kun passmyndigheten som kan fremsette et krav om tildeling av personnummer. Passmyndigheten i utlandet er ambassaden og søkere fra fylte 12 år må kontakte ambassaden, evt. via konsulatet, som videre vil fremsette et krav om tildeling av personnummer til vedkommende. Når personnummer er tildelt, må søkeren personlig møte opp på ambassaden for å avgi biometrisk data.

Søkere vil ved oppmøte på ambassaden betale søknadsgebyr og deretter avgi biometri i form av foto, to fingeravtrykk og signatur. Det er utplassert eget utstyr på ambassaden for bruk til biometriopptak. Identisk utstyr er tatt i bruk ved politistasjoner/passkontorer i Norge.

Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Utlevering av ferdigprodusert pass i Thailand vil finne sted som i dag, enten på ambassade eller konsulat.

De som skal søke om nytt pass bør derfor beregne mellom en og to uker før det nye passet kan avhentes. Husk derfor å søke om nytt pass i god tid før eventuelle oppholds- eller arbeidstillatelser skal fornyes.

Det kan ikke legges inn ekstra sider i norske pass.

Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass. Personer som søker om pass for første gang etter å ha blitt innvilget norsk statsborgerskap, må også vise statsborgerbrev eller ervervsbrev fra fylkesmannen.

Pass kan kun utfylles med de persondata som står oppført i Folkeregisteret (FREG). Er det uoverensstemmelse mellom navnet som står oppført i FREG og det navnet som ønskes innført i passet, må det fylles ut "Melding om navneendring" som sendes Skattedirektoratet, Postboks 9200, Grønland, NO-0134 Oslo m/vedlagt fødselsattest, ekteskapsattest eller annet som bekrefter berettigelsen til å endre FREGs oppføring.

 

Gebyrer for pass kan du se her.

  

Hva må jeg huske på når jeg skal søke om pass?

· Ha med gyldig legitimasjon

· Søker må ha norsk fødselsnummer i Folkeregisteret

· Ha med eventuelle fullmakter hvis du skal søke om pass til barn

· Tidligere pass

· Penger til å betale pass gebyr

· Alle som skal søke om pass må møte personlig

  

Hva slags legitimasjon er gyldig når jeg skal søke om pass?

Det gamle passet ditt holder som legitimasjon hvis det fremdeles er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden det utløp.

Er det første gang du skal ha pass, eller er det mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp, skal du ha med følgende legitimasjon:

· Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, for eksempel bankkort med bilde

· Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger.

· NB! Hvis du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass som er utløpt for mindre enn tre måneder siden, kan ambassaden / politiet kreve at du har med deg en myndig norsk person med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet.

  

Hvor lenge er passet gyldig?

· Pass til personer over 16 år utstedes for et tidsrom på 10 år

· Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid:

       0-5 år: to år

       5-10 år: tre år

       10-16 år: fem år

Et pass er likevel bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet.

NB! Enkelte land krever at passet er gyldig en viss periode etter utreise (dvs hjemreise til Norge). For en del land er denne perioden seks måneder. Dette må undersøkes i god tid før reisen starter.

Politidirektoratet har utgitt egen informasjon om pass på følgende Internett-adresse: Politi.no

 

BARN OG PASS

Barn, uansett alder, må ha egne pass. De kan ikke føres inn i et av foreldrenes pass.

For barn som skal ha pass for første gang, må det i tillegg legges ved fødselsattest og bekreftelse på mottatt fødselsnummer. Pass kan ikke utstedes før barnet er registrert i Folkeregisteret (FREG) og har et fødselsnummer. Det må derfor først søkes om fødselsnummer til barnet via utenriksstasjon. Se nærmere informasjon på ambassadens hjemmeside her, eller se evt. skatteetatens nettside for tildeling av fødselsnummer for norske statsborgere i utlandet.

 

Må barna være med når de skal ha pass?

Ja. Dette gjelder også spedbarn. Ved søknad om pass, skal det avgis signatur, men dette gjelder ikke barn under 10 år eller den som ikke kan skrive navnet sitt. I slike tilfeller angis det "Not able to sign" i signaturfeltet. Foreldre skal altså ikke skrive under på vegne av sine barn, men må likevel være med fordi de skal gi sitt samtykke til passutstedelsen. Har både far og mor foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass.

 

Må begge foreldrene være til stede når barna skal ha pass?

Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av foreldrene med foreldreansvar møte opp sammen med barnet. Forelderen må kunne legitimere seg. Har begge foreldrene foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Dersom foreldreansvaret er felles, må den som møter opp ha med skriftlig samtykke og legitimasjon eller kopi av legitimasjon fra den som ikke møter.

 

Hva må jeg ha med hvis jeg skal søke om pass til barna?

· Barnet må være til stede. Dette gjelder også spedbarn

· For barn under tre skal det alltid medbringes passbilde. Når søknad om pass for barn under 12 år fremmes ved et norsk konsulat må passbilde medbringes.. Det stilles spesielle krav til passbildet (se nedenfor).

· Egen gyldig legitimasjon

· Fullmakt fra den andre forelderen

· Gyldig legitimasjon eller kopi av dette fra den andre forelderen

· Penger til passgebyr

  

KRAV TIL PASSFOTO

Fotografiet som skal brukes i passet skal være best mulig egnet til å identifisere personen:

a) Fotografiet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut i dag uten hodebekledning eller lignende*

b) Begge øynene skal være helt synlige

c) Blikket skal være rettet mot kameraets linse

d) Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket

e) Bakgrunnen skal være lys uten kraftige skygger

f) Ansiktet skal være jevnt belyst

g) Refleks i briller må ikke synes

h) Briller med mørkt glass kan ikke benyttes

i) Ansiktet til passøkeren må være avbildet rett forfra

 

*Personer kan av religiøse eller andre særskilte grunner, for eksempel ved sykdom, bruke hodeplagg på fotografiet når det er grunn til å anta at vedkommende vil bruke tilsvarende hodeplagg i fremtidige kontroller. Hodeplagget må ikke tildekke noe av ansiktet eller mer av hodet enn det som er nødvendig.