A | A | A
Norway’s official websites abroad

Næringslivets samfunnsansvar: Thailand

Næringslivets samfunnsansvar spiller en stadig viktigere rolle i et globalisert arbeidsmarked.

Lønnsomme bedrifter gir viktige bidrag til samfunnet. De skaper arbeidsplasser og bidrar til å finansiere velferden. Å skape verdier og økonomiske resultater innen rammen av lover og regler i samfunnet de opererer i, er bedriftens hovedoppgave. Men bedriften virker ikke bare i et marked. De virker også innenfor rammen av en kultur, et lokalsamfunn og et politisk system. Næringslivets samfunnsansvar, eller CSR, handler om bedriftens rolle i en slik bred samfunnsmessig sammenheng.

Globaliseringen har økt internasjonale selskapers innflytelse. Vi ser hvordan selskaper som driver internasjonal forretningsvirksomhet spiller viktige samfunnsroller, og påvirker samfunnsutviklingen der de opererer. Men med innflytelse følger også ansvar. De etiske problemstillingene knyttet til næringslivets samfunnsansvar er derfor blitt tydeligere.

Som oppfølging av Stortingsmelding nr 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi, har Ambassaden i Bangkok laget et informasjonsskriv over næringslivets samfunnsansvar i Thailand. Informasjonsskrivet gir en kort oversikt over sentrale forhold norske bedrifter som ønsker å operere i Thailand bør være oppmerksom på, f. eks innenfor arbeidslovgivning, MR, korrupsjon og miljø. I tillegg til informasjon om relevante nettverk og organisasjoner som kan være til nytte i utviklingen av en CSR-strategi tilpasset Thailand. 

Informasjonsskrivet oppdatert november 2014 finner du ved å trykke her