A | A | A
Norway’s official websites abroad

Info til norske visumreferanser

NB: Fra 14. september 2015 må alle dokumenter i søknader og klager på Schengen-visum være på norsk eller engelsk. Hvis de originale dokumentene er på et annet språk, må søkeren vedlegge en oversatt versjon sammen med de originale dokumentene.

Photo: Walterico Caldes/Guri Dahl/tinagent.com.

Thailandske borgere som ønsker å søke om Schengen-visum (turistvisum) for inntil 90 dager, 7-dagers innreisevisum for ektefeller, eller søknader om oppholdstillatelse skal registrere søknaden på internett ved å bruke UDIs søknadsportal (Application Portal Norway). Registrering på internett gir raskere behandlingstid, ingen køer, og gjør det lettere neste gang man søker ettersom tidligere... Les mer

Photo: Pål Rødahl/ tingent.com.

Ambassaden har utarbeidet et eget spørreskjema for å sikre at vi får den nødvendige informasjon fra den som inviterer til besøk i Norge. Vi ber de som inviterer søkere fra Thailand om å fylle ut skjemaet, undertegne det, og sende originalen direkte til visumsøker, sammen med øvrig dokumentasjon fra Norge. Et korrekt utfylt skjema vil fungere som invitasjonsbrev. Les mer

Når utenlandske ektefeller av norske borgere skal søke oppholdstillatelse i Norge i familieinnvandring med ektefellen er hovedregelen at man må levere søknaden til ambassaden, som så sender den til UDI for avgjørelse. Den utenlandske ektefellen har som hovedregel ikke adgang til å reise til Norge mens søknaden behandles. Les mer

Photo: NTB Scanpix.

Generell praksis fra Utlendingsdirektoratet og praksis for Thailand er nå tilgjengelig via ambassadens hjemmeside. Les mer

For å få innvilget visum er det en forutsetning at søker har tilstrekkelige midler til å dekke reise og opphold i forbindelse med besøket. Midler til reise og opphold kan eventuelt garanteres for av en referanseperson bosatt i Norge. Referansepersoner som skal opptre som økonomisk garantist for en visumsøker, må fylle ut et 'Garantiskjema for besøk' . Ved å fylle ut og signere en garantierklæri... Les mer

Photo: Bjørn-Eivind Årtun/ NTB Scanpix.

Etter Forvaltningsloven, er det kun den som er part i saken som har innsynsrett og klagerett. I henhold til Forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e, er det kun den som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder, som anses som part i saken. Det er altså bare søker som kan få vite hvordan status i saken er, hva vedtaket går ut på og eventuelt klage på et a Les mer