A | A | A
Norway’s official websites abroad

Krav til søknader om 7-dagers visum for utenlandsk ektefelle

Når utenlandske ektefeller av norske borgere skal søke oppholdstillatelse i Norge i familieinnvandring med ektefellen er hovedregelen at man må levere søknaden til ambassaden, som så sender den til UDI for avgjørelse. Den utenlandske ektefellen har som hovedregel ikke adgang til å reise til Norge mens søknaden behandles.

Utenriksstasjonene er gitt anledning til, i enkelte unntakstilfeller, å utstede 7-dagers visum for utenlandske ektefeller, jfr. Utlendingsdirektoratets rundskriv 2013-001. Slikt 7-dagers innreisevisum skal bare innvilges dersom ambassaden har fått seg forelagt dokumentasjon på at forholdet mellom ektefellene er av varig og seriøs karakter. Dersom ambassaden har grunn til å tro at ekteskapet er proforma eller inngått for å omgå bestemmelsene om turistvisum eller søker nylig har fått avslag på søknad om turistvisum eller 7-dagers innreisevisum vil søknaden som hovedregel ikke bli innvilget. Saksbehandlingstiden for søknader om 7-dagers innreisevisum er for tiden ca. 4 måneder.

For å få utstedt 7-dagers innreisevisum må den norske referansen fremlegge følgende dokumentasjon:

- En skriftlig redegjørelse rundt forholdet mellom de to ektefolkene før og etter ekteskapet ble inngått. Man bør nøye forklare hvordan og hvor man traff hverandre, hvor mange ganger man har truffet hverandre og hvor mange dager hvert besøk har strukket seg over, med nøyaktig tidsangivelse. Hva gjorde dere sammen i løpet av de forskjellige besøkene? På hvilket felles språk kommuniserer ektefolkene? Redegjørelsen skal være i original og undertegnet av referansen. Det bes om at den originale skriftelige redegjørelsen sendes direkte til søkeren, og ikke som et skannet vedlegg i en e-post.  

- Kopi av samtlige brukte sider i passet 

- Original eller bekreftet kopi av eventuell skilsmisseattest (dersom du tidligere har vært gift med en person fra Thailand og denne personen har hatt tillatelse i familieinnvandring i Norge, må du legge ved dokumentasjon på at det første ekteskapet er oppløst i Thailand)  

- Dokumentasjon på inntekt: fjorårets ligningsattest, tre siste lønnsslipper/ pensjonutbetalinger, arbeidskontrakt samt bekreftelse fra NAV om at man ikke har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene. For selvstendig næringsdrivende kan inntekt dokumenteres gjennom firmaattest, siste års skatteoppgjør, bekreftelse fra regnskapsfører som viser hvor mye lønn som er tatt ut de siste tre månedene og bereftelse fra NAV om at man ikke har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene.

Hvis referansepersonen hadde en inntekt over 300.000 kroner før skatt siste ligningsår, er det ikke nødvendig med bekreftelse fra NAV. Referansepersonen må i stedet fylle ut skjemaet Erklæring om Sosialstønad som leveres sammen med søknaden.

 

 For mer informasjon om krav til forsørgelse, vennligst klikk her. 


- Ekteskapet skal være registrert i det sentrale folkeregister i Norge

Dersom den norske ektefellen tidligere har vært gift med en thailandsk borger, eller den thailandske søker tidligere har vært gift med en norsk borger, vil 7-dagers innreisevisum i hht. rundskriv 2013-001 ikke bli innvilget. I slike tilfeller vil det være nødvendig med referanseintervju. For å spare tid, anbefales derfor søkere i slike tilfeller å søke om oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med én gang.

Se for øvrig egen sjekkliste for dokumentasjonskravet i søknad om 7-dagers innreisevisum i hht. Rundskriv 2013-001 som finnes på denne siden, øverst til høyre under 'nedlastninger'.

Ambassaden viser forøvrig til rundskriv GI-2010-001 fra Justisdepartementet som er en rettskilde ambassaden er bundet av i vår behandling av søknader om 7-dagers innreisevisum.

For mer informasjon om familieimmigrasjon på engelsk, vennligst klikk her.

 


Visste du at...