A | A | A
Norway’s official websites abroad
Photo: Walterico Caldes/Guri Dahl/tinagent.com.Photo: Walterico Caldes/Guri Dahl/tinagent.com

Søknad på Internett

Thailandske borgere som ønsker å søke om Schengen-visum (turistvisum) for inntil 90 dager, 7-dagers innreisevisum for ektefeller, eller søknader om oppholdstillatelse skal registrere søknaden på internett ved å bruke UDIs søknadsportal (Application Portal Norway). Registrering på internett gir raskere behandlingstid, ingen køer, og gjør det lettere neste gang man søker ettersom tidligere registrert informasjon automatisk blir fylt ut. Søkere kan også sjekke status på søknaden via søknadsportalen.

Betaling
Søknadsgebyret må betales med kreditt- eller debetkort (Visa eller Mastercard). Betalingen skjer direkte via søknadsportalen, straks søknaden er ferdigregistrert. Søknaden blir ikke sendt videre til ambassaden før betalingen er klarert (normalt i løpet av et par sekunder).

Avtale
Når man registerer søknaden via søknadsportalen kan man bestille en timeavtale (dag og klokkeslett) for når søker ønsker å møte ved Norway Visa Application Centre for å levere passet og tilleggsdokumentasjon. Avtale kan bare gjøres via søknadsportalen etter at søknaden er ferdigregistrert. Det er mulig å endre eller kansellere en avtale ved å logge seg på søknadsportalen på nytt og klikke på den tidligere søknaden.

Schengen- visum
Det tidligste man kan søke om Schengen-visum er 90 dager før planlagt reise. Det seneste er 15 dager før planlagt reise. Saksbehandlingstid er inntil 15 virkedager fra søknad med komplett dokumentasjon er levert. Behandlingstiden kan forlenges i helt spesielle tilfeller. I de tilfeller hvor søknaden blir sendt direkte til Utlendingsdirektoratet (UDI) i Norge til avgjørelse, kan man klikke her for å finne forventet saksbehandlingstid.

Hvem kan fylle ut søknaden?
Den norske referansen eller andre kan fylle ut søknaden for søker, dersom søker ønsker det, og eventuelt betale med sitt kreditt- eller debetkort.

Følgebrev
Når søknaden er ferdigregistrert på portalen, og betaling og avtale er gjort, vil systemet automatisk sende en e-post med bekreftelse til den e-postadressen som er oppgitt under brukers informasjon. Den e-posten vil inneholde et følgebrev (Cover letter) som et vedlegg i PDF-format. Det er svært viktig at dette følgebrevet blir trykket ut i to eksemplarer, og at søker bringer begge med seg til ambassaden sammen med all tilleggsdokumentasjon. Det er dette følgebrevet som erstatter den tidligere papirsøknaden, og som søker skal undertegne og lime et bilde på. Det er altså IKKE nødvendig å printe ut søknadsskjema eller kvittering fra søknadsportalen, ettersom all den informasjonen allerede er tilgengelig elektronisk for ambassaden.

Hvordan fylle ut søknaden—førstegangssøknad
Den som fyller ut søknaden må registrere seg som bruker, med brukernavn og passord, og oppgi en gyldig e-postadresse. Brukernavn og passord kan ikke inneholde spesielle tegn som @, %, &, osv. Passordet må ha minst 8 tegn, minst én STOR bokstav, og minst ett tall (f eks Bangkok123).

Deretter velger man type søknadsskjemaet (Visa, Family immigration, Work, Studies osv.), og følger instruksjonen på portalen. All personinformasjon om søker (navn, fødselsdato, passnummer osv.) må fylles ut nøyaktig slik det står i søkers pass. Alle obligatoriske felt merket med * må fylles ut. Man finner hjelp i høyre felt, og ved å klikke på ? utenfor hvert felt.

EU eller EØS-borger
Under ”Marital Status and Family Information” får man spørsmål om referansepersonen er EU eller EØS-borger. Dersom referansepersonen (den man skal besøke) er en nordmann bosatt i Norge, skal man svare Nei, ettersom dette bare gjelder EU/EØS-borgere som utøver sin rett til fri ferdsel etter EØS-avtalen, dvs bor eller reiser til et annet EØS-land enn sitt eget.

Hvordan fylle ut søknaden—brukere som tidligere har brukt søknadsportalen
Eksisterende brukere kan bare logge seg inn og bruke en tidligere søknad som mal. De behøver da bare legge inn nye reisedatoer, og oppdatere eventuelle endringer i navn, passnummer, osv. Dermed sparer man betydelig tid.

Grupperegistrering
Dersom to eller flere personer reiser sammen, kan man velge å registrere søknaden som gruppe (Visa Group). Alle personer i en gruppe må imidlertid være av samme nasjonalitet, og ha nøyaktig samme reisedatoer og reiserute. Det kan maksimum være 16 personer registrert i en gruppe. Grupperegistrering sparer tid, men gruppesøknader kan ikke gjenbrukes som mal for fremtidige søknader. For familiemedlemmer eller andre som reiser ofte sammen til Norge, kan det derfor likevel være en fordel å registrere søknaden som individuell søknad.

7-dagers innreisevisum
Visum-søknader på søknadsportalen registreres automatisk som et C-visum (Schengen-visum). Men ettersom et 7-dagers innreisevisum for ektefelle (D-visum) benytter samme søknadsskjema og har samme gebyr som for Schengen-visum, ber ambassaden om at søknadsportalen brukes også for registrering av 7-dagers innreisevisum. Søker må opplyse ved fremmøte på visasenteret at det faktisk dreier seg om 7-dagers innreisevisum, og ha med seg dokumentasjon for denne type visum. Behandlingstiden for 7-dagers innreisevisum for ektefelle er tre måneder. For mer informasjon om 7-dagers innreisevisum, vennligst klikk her.

Tilleggsdokumentasjon
Ambassaden har utarbeidet egne sjekklister for den tilleggsdokumentasjon søker må ha med seg når søknaden leveres. Dokumentasjonskravene varierer, avhengig av formålet med besøket.

Ambassaden ønsker å gjøre oppmerksom på at et felles elektronisk arkiv for hele utlendingsforvaltningen vil gradvis erstatte dagens papirarkiv. Dette betyr at alle dokumenter som er listet opp i nedenfornevnte sjekklister vil bli skannet på ambassaden fra og med januar 2011. Det er derfor svært viktig at alle originale dokumenter fremlegges med en perfekt kopi i A4 format. Vennligst ikke stift sammen dokumenter da dette vil føre til forsinkelser under skanningsprosessen. 

For å gjøre behandlingen så rask som mulig ved innlevering, ber vi om at søker selv ordner dokumentene i den rekkefølge som står på sjekklisten. Følgebrevet med påklistret bilde bør komme først, deretter kopi av obligatorisk reise/helseforsikring, kopi av bekreftet bestilling av flybillett (booking), deretter alle dokumenter fra den thailandske søker, og til slutt dokumentene fra referansepersonen i Norge.  

Søker bør velge blant følgende sjekklister:

• Besøke kjæreste eller vennEngelsk
• Besøke familiemedlemmer i Norge – Engelsk
• ForretningsbesøkEngelsk  (Tilleggsliste for skreddere – Engelsk)
• TuristbesøkEngelsk
• Nære familiemedlemmer av EU/EØS-borgere (som utøver sin rett til fri bevegelse) som flytter eller reiser til Norge – Engelsk 
• Ektefelle/samboer til norsk borger bosatt i Thailand – Engelsk 
• 7-dagers innreisevisum (D-visum) for ektefelle – Engelsk 

For informasjon om kravene for visum med flere innreiser (multiple entries), klikk her.

For informasjon hvordan den norske referansen kan hjelpe visumsøker, klikk her.

For informasjon om obligatorisk reise/helseforsikring (bare for Schengen-visum), klikk her.

Henting av pass
Når søknaden er ferdigbehandlet kan søkeren hente passet sitt på visasenteret mellom kl.13.00-15.00 fra mandag til fredag.   

Gebyrer
Søknadsgebyret for Schengen-visum er 60 Euro for personer over 12 år, og 35 Euro for personer i aldersgruppen 6-12 år.

Følgende grupper er fritatt for gebyr for Schengen-visum:
• Barn under 6 år
• Elever, studenter og medfølgende lærere, når formålet er studier eller opplæring
• Forskere fra tredjeland når formålet er forskning etter nærmere fastsatte regler
• Nær familie av borgere fra EU/EØS-land som utøver sin rett til fri bevegelse i henhold til EØS-avtalen. Som nær familie regnes ektefelle, barn og forsørgede foreldre, og det må dokumenteres f eks med vigselsattest, fødselsattest osv.

For ytterligere informasjon om gebyrer, klikk her.

Ved besøk til mer enn ett Schengen-land, hvor skal man søke?
Dersom søker skal besøke bare ett Schengen-land, skal søknaden leveres ved ambassaden til det landet. Dersom søker skal besøke flere Schengen-land, skal søknaden leveres ved ambassaden til det landet som er hovedbestemmelsessted (normalt det landet hvor man tilbringer mest tid).

Dersom søker skal besøke flere Schengen-land, men ikke har et hovedbestemmelsessted (dvs. man tilbringer like lang tid i hvert av landene), skal søknaden leveres ved ambassaden til det Schengen-landet man først kommer til.

For informasjon om hvilke land som er medlem av Schengen, klikk her.

Visum-agenter
Det fins en rekke visumbyråer eller visumagenter overalt i Thailand, også i nærheten av ambassaden og det nye norske visumsenteret som ligger i Trendy Building. Søkere må bruke sitt eget skjønn om man vil velge å benytte slike visumbyråer for hjelp til å fylle ut søknaden. Det er imidlertid viktig å påpeke at ingen av disse byråene/agentene har noen som helst forbindelse med ambassaden, og de har overhode ingen innflytelse på utfallet av søknaden. Enhver beslutning om å benytte slike tjenester må derfor skje på søkers eget ansvar.

Videre kan det nevnes at at enkelte visumagenter tar uforholdsmessig høye gebyrer for tjenester som ikke anses som nødvendige for behandlingen av en visumsøknad. Ambassaden er gjort kjent med at enkelte visumagenter tilbyr å bistå søkere med å fabrikkere informasjon og/- dokumentasjon for slik å bedre mulighetene for å få innvilget et visum. Ambassaden fraråder søkere på det sterkeste å benytte seg av visumagenter som tilbyr å fabrikkere informasjon i forbindelse med en søknad om visum. Dersom ambassaden oppdager at informasjon som er vedlagt søknaden er fabrikkert/- falsk vil dette føre til avslag. Vi ber søkere om å ta kontakt med ambassaden snarest dersom de får tilbud fra visumagenter om å fabrikkere informasjon i forbindelse med en visumsøknad.


 For å komme til søknadsportalen (Application Portal Norway), klikk her.

Application Portal Home