A | A | A
Norway’s official websites abroad

Rutiner for stempling av ”GARANTISKJEMA FOR BESØK”

For å få innvilget visum er det en forutsetning at søker har tilstrekkelige midler til å dekke reise og opphold i forbindelse med besøket. Midler til reise og opphold kan eventuelt garanteres for av en referanseperson bosatt i Norge. Referansepersoner som skal opptre som økonomisk garantist for en visumsøker, må fylle ut et 'Garantiskjema for besøk'. Ved å fylle ut og signere en garantierklæring, garanterer referansepersonen at vedkommende er økonomisk ansvarlig for utgifter som påløper i forbindelse med visumsøkerens opphold i Norge. I tillegg garanterer referansepersonen for eventuelle utgifter staten får dersom visumsøkeren ikke returnerer til hjemlandet innen visumperiodens utløp, og dermed må uttransporteres på statens regning. Ambassaden ønsker å gjøre oppmerksom på at en slik garantierklæring er i seg selv ikke tilstrekkelig for at visum skal innvilges, men ordningen er ment å være til hjelp for de som ikke selv har tilstrekkelige midler til reise og opphold i visumperioden.

Garantierklæringen skal stemples av politiet i Norge. Politiet skal se nødvendig dokumentasjon på at referansepersonen har tilstrekkelige midler til å forsørge søkeren i den aktuelle perioden. Referansepersonen skal sende det stemplede garantiskjemaet til søkeren, slik at denne kan legges ved søknaden om visum. Referansepersonen skal ikke sende garantierklæringen direkte til ambassaden.

Ambassaden og konsulatene har dessverre ikke anledning til å stemple garantierklæringer for referansepersoner som befinner seg i Thailand. 

Ambassaden krever ikke at den underliggende dokumentasjonen på inntekt skal leveres sammen med garantiskjema som allerede er blitt stemplet av politiet i Norge.

For referansepersoner som er registrert bosatt i Thailand, og som derfor ikke får stemplet garantierklæringen hos politiet i Norge vil det i de fleste tilfeller være tilstrekkelig at de fremlegger dokumentasjon på inntekt ved visumsøknaden, som f.eks ligningsattest fra fjoråret og siste måneds lønnsslipp/pensjonsutbetaling.

Garanti for forretningsreisende
Visumpliktige handels- og forretningsreisende som skal være i Norge i mindre enn tre måneder i løpet av en seks måneders periode, og som ikke har arbeidsgiver i Norge, trenger ikke arbeidstillatelse.

For firmaer/- virksomheter gjelder ikke kravet om fremleggelse av attestert garantiskjema. Det er da tilstrekkelig at det foreligger en skriftlig invitasjon på firmaets brevpapir som forklarer hvem som kommer, hvor lenge vedkommende skal være her, og hensikten med oppholdet. Hvis det inviterende firmaet påtar seg det økonomiske ansvaret i forbindelse med reise og opphold, må dette fremgå av invitasjonen. For mindre firmaer/- virksomheter må registreringsnummeret i Brønnøysund-registeret fremgå av invitasjonen.