A | A | A
Norway’s official websites abroad
Photo: Pål Rødahl/ tingent.com.Photo: Pål Rødahl/ tingent.com

Invitasjon fra referansen (Schengen-visum)

Ambassaden har utarbeidet et eget spørreskjema for å sikre at vi får den nødvendige informasjon fra den som inviterer til besøk i Norge. Vi ber de som inviterer søkere fra Thailand om å fylle ut skjemaet, undertegne det, og sende originalen direkte til visumsøker, sammen med øvrig dokumentasjon fra Norge. Et korrekt utfylt skjema vil fungere som invitasjonsbrev.

Her følger en lenke til skjemaet 'Invitasjon fra referansen i Norge'.

Ambassaden håper på den måten å unngå en del unødige avslag fordi invitasjonsbrevene ikke inneholder tilstrekkelige opplysninger. Ambassaden vil fortsatt akseptere et vanlig invitasjonsbrev, men dersom brevet ikke innholder de påkrevde opplysninger, øker sjansen for visumavslag. For bona fide forretningsreisende ber vi som tidligere om et eget invitasjonsbrev på originalt brevhode fra vertsbedriften i Norge. NB! Ambassaden aksepterer dessverre ikke skannede eller faxede dokumenter, dokumentene må derfor sendes enten som vanlig eller rekommandert post, eller med ekspressending som TNT, DHL eller FedEx direkte til søker. Visumdokumentasjon skal ikke under noen omstendighet sendes direkte til ambassaden eller UDI. Visum kan tidligst utstedes 90 dager før planlagt reise, og ettersom dokumentasjonen skal være oppdatert, kan ikke dokumentene fra referansen være eldre enn fire måneder før reisetidspunktet.

Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse av rollen til referansen (den norske person eller firma) i forbindelse med søknad om visum til Norge.

Først må vi slå fast at det er den thailandske personen som er søker og den part som ambassaden forholder seg til både når det gjelder mottak av søknaden, selve behandlingsprosessen og formidling av utfallet av søknaden. Referansen anses ikke som part i denne søknaden, til tross for at referansen stiller økonomisk garanti og er den som inviterer. Skal referansen regnes som part i saken, må søker fylle ut et fullmaktskjema på ambassaden ved innlevering av selve søknaden for gi referansen fullmakt til innsyn i saken. Foreligger ikke en slik fullmakt, vil ambassaden ikke kunne gi noen opplysninger om selve saken og hvorfor eller hvorledes ambassaden er kommet til en avgjørelse i en søknad. Mange referanser har den oppfatning at det er de som søker om visum på vegne av noen; Jeg har søkt visum for min venninne fra Thailand og vil.......”. Så er ikke tilfelle, det er ingen referanse som søker visum for noen, det er den thailandske parten som søker visum da det er den thailandske parten som trenger visum for å komme til Norge.

Som referanse er det din oppgave å fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen som kreves fra referansens side. Ambassaden i Bangkok har satt følgende dokumentasjonskrav, basert på lokale erfaringer, og dette kan være forskjellig fra dokumentasjonskravet hos andre norske ambassader rundt om i verden:

1. En utførlig invitasjon skrevet av referansen, gjerne på norsk, som forklarer hvorfor man ønsker å invitere den thailandske søkeren til Norge på besøk, hvordan og hvor man traff hverandre, hvor mange ganger man har truffet hverandre og hvor mange dager hvert besøk har strukket seg over, med nøyaktig tidsangivelse. Hva gjorde dere sammen i løpet av det forskjellige besøkene? Hvilke planer er gjort for besøket i Norge? Hvilken fremtid ser man for seg hvis det er snakk om et kjæresteforhold? Her ønsker ambassaden å skyte inn at det er best å være åpen og ærlig om hvilke type forhold det er mellom referansen og søker. Ferdiglagde invitasjonskjemaer, hvor bare navn og personopplysninger fylles ut, har ingen verdi. Ambassaden har utarbeidet et eget skjema som vi ønsker skal benyttes som invitasjonsbrev, for å sikre at vi får tilstrekkeligge opplysninger og unngå unødige avslag: skjemaet 'Invitasjon fra referansen i Norge'.

2. Kopi av referansens pass, av den siden med bilde og personopplysning, og av de sidene som viser inn- og utreise fra Thailand. Kopi av sidene som viser inn- og utreise er meget viktig og det kan i seg selv være grunn for avslag hvis disse sidene ikke foreligger sammen med søknaden.

3. Et "Garantiskjema for besøk" som er stemplet av politiet i Norge. Informasjon vedrørende krav til "Garantiskjema for besøk" finner man her

4. Dokumenatsjon på sivil status

For å være sikker på at man har oppdatert informasjon om hvilke dokumentasjonskrav som stilles til referansen til enhver tid, er det best å sjekke ambassadens hjemmeside eller å ringe ambassaden alle hverdager mellom kl. 13 og 14 lokal thailandsk tid. På hjemmesiden finner man også dokumentasjonskravene til søker.

Den dokumentasjonen som er listet ovenfor, skal sendes direkte til søker, og ikke til ambassaden. Det er søkers ansvar å ha komplett dokumentasjon ved innlevering av søknaden. Det kan ofte skje at de  ansatte ved Norway Visa Application Centre ber søker om å komme tilbake til visumsenteret hvis det skulle vise seg at søker mangler noen av de påkrevde dokumentene. Dette må ikke oppfattes som at de har nektet noen å fremme søknaden. Dette er for å ivareta ambassadens opplysnings- og veiledningsplikt.  På den måten kan vi hjelpe søker slik at sjansen øker til å få innvilget visum. Søker kan likevel velge å levere en søknad med mangelfull dokumentasjon. Det øker sjansen for at visum blir avslått, men den endelige vurdering blir likevel gjort av de norske saksbehandlerne som alltid vil legge en totalvurdering av søknaden til grunn.  Skal man senere søke på nytt, må da komplett dokumentasjon fremlegges på nytt og et nytt behandlingsgebyr innbetales.

Ambassaden aksepterer normalt ikke dokumenter sendt som telefaks pga forfalskningsrisiko og dårlig lesbarhet. Ambassaden foreslår at registrert postforsendelse benyttes ved oversendelse av dokumentasjon, f.eks. DHL eller TNT (det siste alternativet kan man få på postkontoret) da slik forsendelse blir levert på døren til mottaker og man er sikker på at dokumentasjonen ikke blir borte i vanlig postgang, noe som ellers kan skje. Ambassaden kan selvsagt ikke pålegge noen å benytte slike tjenester, da de er dyrere en vanlig brevpost.

Det at du som referanse har stilt en økonomisk garanti og fremskaffet dokumentasjon som beskrevet over, er på ingen måte en garanti for at visum innvilges. Det du som garantist har gjort, er kun å legge frem den del av dokumentasjon som er krevd av referanse i en komplett søknad, som kan resultere i at visum innvilges.

Ambassaden vil først og fremst vurdere returforutsetningene for den thailandske søkeren og dermed sannsynligheten for at søker vil returnere tilbake til hjemlandet innen utløpet av visumets gyldighetsperiode. Det er et absolutt vilkår at man har til hensikt å returnere for at turistvisum skulle kunne innvilges. Turistvisum skal ikke være noen form for ”snarvei” for å komme til Norge for deretter gifte seg eller søke om familiegjenforening med allerede eksisterende ektefelle eller andre familiemedlemmer. Det at referanse lover og garanterer at søker skal returnere tilbake til hjemlandet, er i og for seg ikke godt nok. Referansen har ikke mulighet til å tvinge noen på fly, nekte noen å inngå ekteskap med en tredjeperson eller å forhindre at en søknad blir fremmet fra Norge. Manglende returforutsetning er oftest avslagsgrunn. Ambassaden anser f.eks. at unge, ugifte personer uten barn, uten jobb, lav eller ingen egen fast inntekt eller med økonomiske forpliktelser i hjemlandet, har svake returforutsetninger. Ambassaden vil også vurdere hvilken tilknytning det er mellom søker og referanse. Hvis søker og referanse er i nær familie vil svake returforutsetninger bli oppveid av velferdshensynet for at søker skal få visum. Som nær familie regnes foreldre, barn og søsken. I saker hvor det er fjernere slektskapsforhold en dette (f.eks. besteforeldre, tante, onkel, søskenbarn etc.) vil ikke faktoren med velferdshensyn spille inn. Hvis tilknytningen mellom søker og referanse ikke er av en slik karakter at ambassaden anser dette for å være et etablert forhold, vil visum normalt ikke bli innvilget.

Ambassaden opplever ofte at falske dokumenter blir vedlagt søknaden. Det er avslagsgrunn i seg selv og kan medføre straffeansvar. Hvis ambassaden har grunn til å mistenke at uriktige eller falske opplysninger ellers er blitt gitt av søker eller referanse, er dette også avslagsgrunn i seg selv.

Ambassaden vurderer hver enkelt søknad i henhold til Utlendingslovens paragraf §10 og UDIs Visumpraksis for Thailand.