ค้นหาวิธีการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2567 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับเงินเมื่อไร

ข่าวสารการลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพในปี 2024/2567

สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีแล้วให้รีบไปลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 เพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งเป็นสวัสดิการจากทางรัฐบาลจัดให้เป็นเบี้ยคนชราโดยให้ทำการลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเงินผู้สูงอายุที่รัฐบาลให้เป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเงินจึงมีการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2567 ให้ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุ โดยจะมีการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ให้รีบทำการลงทะเบียนผู้สูงอายุในปี 2567 จะต้อง

ทำการลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับสิทธิ์และรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นค่าครองชีพในแต่ละเดือนได้และจะจ่ายเบี้ยให้ผู้สูงอายุแบ่งจ่ายดังนี้ คือ อายุ 60-69 ปีจะได้รับเดือนละ 600 บาท อายุ 70-79 ปีจะได้รับเดือนละ 700 บาท อายุ 80-89 ปีจะได้รับ 800 บาท และสำหรับอายุ 90 ปีจะได้รับ 1,000 บาทและถ้าอยากทราบรายละเอียดเบี้ยคนชราเป็นอย่างไรไปดูกันเลย

เงื่อนไขลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับสิทธิเงินผู้สูงอายุในไทยปี 2024/2567

สำหรับเงื่อนไขในการรับเงินของผู้สูงอายุในไทยโดยให้ลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติและผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นคนไทยและมีสัญชาติไทยมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่จะทำการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุหรือการลงทะเบียนผู้สูงอายุได้นั้นจะต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สามารถทำการยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยคนชราได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่จะทำการลงทะเบียนผู้สูงอายุได้นั้นจะต้องไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดไว้นั่นเอง

ช่องทางการลงทะเบียนผู้สูงอายุและหลักฐานรับสิทธิเงินผู้สูงอายุในปี 2024/2567

สำหรับผู้ที่จะสามารถจะทำการขึ้นทะเบียนหรือทำการลงทะเบียนผู้สูงอายุได้นั้นในกรณีการลงทะเบียนด้วยตัวเองให้เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด, สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุดและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) อีกจำนวน 1 ชุดเพื่อใช้ทำการลงทะเบียนผู้สูงอายุ และสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจะไปทำการลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ด้วยตัวเองนั้นให้เตรียมเอกสารเพิ่มเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยจะต้องเตรียมเอกสาร คือ หนังสือมอบอำนาจยื่นให้เจ้าหน้าที่โดยตรงได้เลย และการลงทะเบียนผู้สูงอายุนั้นจะมีวิธีและขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุจากประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2567 ให้ผู้สูงอายุทราบสิทธิของตนเองและสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางการลงทะเบียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวันเวลาและสถานที่ ที่กำหนดในวันเวลาราชการเท่านั้น และยังสามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ได้อีกนั่นเอง

Scroll to Top